Locuri de muncă

A N U N Ț
NR.
_____/ 06.02.2017OPERA MAGHIARĂ din Cluj-Napoca, organizează concurs/examen în vederea ocupării a funcției contractuale de executie vacante la Compartimentul administrativ, întreținere, personal sală, îngrijitori , pe perioadă determinată, pe postul de:


Îngrijitor, cod COR 515301 (1 post), gradația 5, clasa de salarizare 21,


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții prevăzute de Regulamentul - cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:


  • Conditii generale ( conform art.3 din Regulamentul cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare) :

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoa
ște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverin
ței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndepline
ște condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr
șirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Conditii specifice
  1. studii medii;

  2. abilități de muncă in echipă.


Concursul va avea loc la sediul instituției conform calendarului următor :


1.Etapa I (eliminatorie) – 23.02.2017, ora. 15.00

Selecția dosarelor

2. Etapa II. Proba practica – 02.03.2017, ora 10.00

3. Etapa III. Afisarea rezultatelor – 02.03.2017, ora 15.00

4. Etapa IV. Termen depunere contestatii – 03.03.2017, ora 15.00

5, Etapa V. Interviu – 06.03.2017, ora 11.00

6. Etapa VI. Afisarea rezultatelor – 06.03.2017, ora 15.00

7. Etapa VII Termen depunere contestatii – 07.03.2017, ora 15.00


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.


Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Tematica pentru concurs este:

Bibliografia:


Acte normative:

  1. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificari si completari ulterioare.

  2. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completari ulterioare.

  3. Legea nr.53/2003 actualizata - Codul muncii – Răspunderea disciplinară

art. 247-252


Înscrierile pentru concurs, se vor face până la data de 22 februarie 2017, ora 15.00, la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare al instituției.

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare sau la telefon 0756/162769.
MANAGER INTERIMAR,


SZÉP IULIU
A N U N Ț

Nr. 2537 / 30.09.2016

OPERA MAGHIARĂ din Cluj-Napoca organizează în data de 25.10.2016, ora 10.00, la sediul instituției, concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Formației Mânuitori, montatori scenă:

• 2 posturi de Muncitori din activitatea specifică instituțiilor de spectacole – Mânuitor, montator decor treapta I, pe perioadă determinată,

Condiții specifice de participare:
- Studii medii sau școală profesională
- Cunoașterea limbii maghiare constituie avantaj

Concursul/examenul constă din două etape:
1.Etapa I (eliminatorie) – 17.10.2016, ora 15.00
• Selecția dosarelor

2. Etapa II. - probă practică - 25.10.2016
, ora 10.00
• Tehnica de montare și demontarea a unui decor din repertoriul specific instituției.

Documente necesare pentru înscriere:
1. Cerere de înscriere la concurs
2. Copia actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări
4. Copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
7. Curriculum Vitae
Actele prevăzute la pct. 2-4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Înscrierile pentru concurs / examen, se vor face până la data de 17.octombrie 2016, ora 15.00, la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare al instituției. Informații suplimentare la telefon 0758/066377.

MANAGER INTERIMAR,

SZEP IULIU

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


A N U N Ț
Nr. 2533 / 30.09.2016

OPERA MAGHIARĂ din Cluj-Napoca organizează în data de 25.10.2016, ora 11.00, la sediul instituției, concurs/examen pentru ocuparea postului vacant din cadrul Formației Electricieni, sonorizare:

• 1 post de Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole – Electrician iluminare scenă treapta I, pe perioadă determinată,

Condiții specifice de participare:
- Studii medii de specialitate
- Cunoașterea limbii maghiare constituie avantaj

Concursul/examenul constă din două etape:
1.Etapa I (eliminatorie) 17.10.2016, ora 15.00
• Selecția dosarelor

2. Etapa II. - probă practică - 25.10.2016, ora 11.00
• Cunoștințe specifice teoretice și practice aferent postului,

Documente necesare pentru înscriere:
1. Cerere de înscriere la concurs
2. Copia actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări
4. Copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
7. Curriculum Vitae
Actele prevăzute la pct. 2-4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Înscrierile pentru concurs / examen, se vor face până la data de 17.octombrie 2016, ora 15.00, la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare al instituției. Informații suplimentare la telefon 0758/066377.


MANAGER INTERIMAR,

SZÉP IULIU

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


A N U N Ț

Nr. 2056 / 02.09.2016

OPERA MAGHIARĂ din Cluj-Napoca organizează în data de 22.09.2016, ora 10.00, la sediul instituției, concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Formației Mânuitori, montatori scenă:

2 posturi de Muncitori din activitatea specifică instituțiilor de spectacole Mânuitor, montator decor treapta I, pe perioadă determinată,

Condiții specifice de participare:
- Studii medii sau școală profesională

Concursul/examenul constă din două etape:
1.Etapa I (eliminatorie) – 15.09.2016,
ora 15.00
• Selecția dosarelor

2. Etapa II. - probă practică - 22.09.2016,
ora 10.00
• Tehnica de montare și demontarea a unui decor din repertoriul specific instituției.

Documente necesare pentru înscriere:
1. Cerere de înscriere la concurs
2. Copia actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări
4. Copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
7. Curriculum Vitae
Actele prevăzute la pct. 2-4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Înscrierile pentru concurs / examen, se vor face până la data de 15.septembrie 2016, ora 15.00, la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare al instituției. Informații suplimentare la telefon 0758/066377.

MANAGER,
SZEP IULIU

...........................................................................................................................................OPERA MAGHIARĂ
DIN CLUJ-NAPOCA  
                                 Nr. 2223 / 31.08.2016.
Str. Emil Isac nr. 26-28


A N U N Ț


OPERA MAGHIARĂ din Cluj-Napoca, organizează în data de 22.09.2016, ora 10.00, la compartimentul Balet, concurs / examen pentru ocuparea a 1 (un) post vacant de balerin (fată sau băiat), pe perioadă determinată.

Condiții de participare:
- Studii medii de specialitate

Concursul/examenul constă din două etape:
1.Etapa I (eliminatorie)14.09.2016, ora 15.00
• Selecția dosarelor
2. Etapa II. - probă practică - 22.09.2016, ora 10.00
• Oră de studii balet
• Repertoriu

Documente necesare pentru înscriere:
1. Cerere de înscriere la concurs
2. Copia actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
4. Copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor
5. Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
7. Curriculum Vitae
Actele prevăzute la pct. 2-4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Înscrierile pentru concurs / examen, se vor face până la data de 14.09. 2016, ora 15.00, la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare al instituției.
Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare sau la telefon nr. 0758066377.

MANAGER
(DIRECTOR GENERAL),
SZÉP IULIU

..........................................................................................................................................

Nr.  2156  / 22.08.2016

 A N U N Ț

 

OPERA  MAGHIARĂ din Cluj-Napoca organizează în data de 13 septembrie 2016, ora 14, la compartimentul Cor,  audiție  în vederea ocupării a 1 post de artist liric operă – bărbat  (înlocuitor pe post suspendat temporar), pe durată determinată.

 Condiții de participare:

-          Studii  superioare de specialitate

 Audiția va consta în probă practică, cu următoarele:

1.      o arie de operă  ( nu baroc ) – la alegerea candidatului

2.      solfegiu la prima vedere

3.      recitarea / citirea unei poezii,  cu durată de 1-2 minute în limba maghiară

4.      probă de coregrafie (2-3) minute cu coregraful instituției

 

Dosarul de înscriere va conține:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

 (Instituția asigură corepetitor, dar candidații pot aduce corepetitor propriu.

       Cei care doresc corepetitor, sunt rugați, ca la înscriere,  să predea extrasul de pian / acompaniamentul, )

                       

Înscrierile pentru concurs/examen  se  vor face  până la  data de   5 septembrie 2016, ora 15,  la compartimentul Resurse Umane, Salarizare al  instituției.

MANAGER,

SZÉP  IULIU


Facebook

ÎNSCRIE-TE LA NEWSLETTER